Sňatek v zahraničí

Před uzavřením sňatku v zahraničí je třeba počítat hned s několika úředními náležitostmi, neboť úřednický šiml je všude na světě stejný. Povíme si, co vše je třeba si připravit, jaké potřebné doklady a jaké požadavky úřadů bychom měly očekávat.
svatební oblouk

Jedná–li se o uzavření manželství občanem ČR v zahraničí

Ať už se jedná o civilní sňatek, nebo církevní sňatek, před příslušným cizozemským úřadem, nebo jde pouze o civilní formu před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, budeme potřebovat mít připravenu žádost o:

· Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem.

· Prohlášení o vstupu do manželství – oba snoubenci podávají žádost a činí prohlášení před příslušným orgánem, který je zmocněn sezdávat snoubence. Jde-li o sňatek na zastupitelském úřadě ČR je tímto orgánem vedoucí zastupitelského úřadu ČR.

Podmínky a postup pro uzavření sňatku s cizincem

Vše se řídí právními předpisy dané země. Dále se způsobilost občana ČR uzavřít manželství, a také podmínky jeho platnosti řídí českým právním řádem. Jako občan ČR bude nutné si obstarat:

· Vysvědčení o právní způsobilosti občana ČR k uzavření manželství. Toto vysvědčení je možné obdržet na místním nebo městském úřadě, nebo magistrátu na matrice, podle místa trvalého pobytu v ČR.
Před svatebním obřadem potom zastupitelský úřad ČR posoudí, jestli uzavření vašeho manželství nebrání nějaké okolnosti.

Jakým způsobem a kde začít

Jako první krok k uzavření sňatku s cizincem je kontaktovat úřad, kde by mělo být manželství uzavřeno. Ze zastupitelských úřadů ČR v zahraničí jsou to většinou velvyslanectví a generální konzuláty. Zde je třeba se obrátit naodpovědného matričního úředníka. Pokud zajdete na zastupitelský úřad ČR, kontaktujte konzulárního pracovníka.
rodný list rusko
Na příslušném zastupitelském úřadě ČR potom oba snoubenci vyplňují dotazník o uzavření manželství na předepsaném tiskopise. K tiskopisu každý doložíte:
· rodný list
· doklad o státním občanství
· vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
· úmrtní list manžela podle okolností
· platné soudní rozhodnutí o rozvodu podle okolností

0