Sňatek v zahraničí

Před uzavřením sňatku v zahraničí je třeba počítat hned s několika úředními náležitostmi, neboť úřednický šiml je všude na světě stejný. Povíme si, co vše je třeba si připravit, jaké potřebné doklady a jaké požadavky úřadů bychom měly očekávat.

Jedná–li se o uzavření manželství občanem ČR v zahraničí

 Ať už se jedná o civilní sňatek, nebo církevní sňatek, před příslušným cizozemským úřadem, nebo jde pouze o civilní formu před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, budeme potřebovat mít připravenu žádost o:

·         Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem.

·         Prohlášení o vstupu do manželství – oba snoubenci podávají žádost a činí prohlášení před příslušným orgánem, který je zmocněn sezdávat snoubence. Jde-li o sňatek na zastupitelském úřadě ČR je tímto orgánem vedoucí zastupitelského úřadu ČR.

Podmínky a postup pro uzavření sňatku s cizincem

 Vše se řídí právními předpisy dané země. Dále se způsobilost občana ČR uzavřít manželství, a také podmínky jeho platnosti řídí českým právním řádem. Jako občan ČR bude nutné si obstarat:

·         Vysvědčení o právní způsobilosti občana ČR k uzavření manželství. Toto vysvědčení je možné obdržet na místním nebo městském úřadě, nebo magistrátu na matrice, podle místa trvalého pobytu v ČR.
Před svatebním obřadem potom zastupitelský úřad ČR posoudí, jestli uzavření vašeho manželství nebrání nějaké okolnosti.

Jakým způsobem a kde začít

 Jako první krok k uzavření sňatku s cizincem je kontaktovat úřad, kde by mělo být manželství uzavřeno.  Ze zastupitelských úřadů ČR v zahraničí jsou to většinou velvyslanectví a generální konzuláty.  Zde je třeba se obrátit naodpovědného matričního úředníka. Pokud zajdete na zastupitelský úřad ČR, kontaktujte konzulárního pracovníka.

Na příslušném zastupitelském úřadě ČR potom oba snoubenci vyplňují dotazník o uzavření manželství na předepsaném tiskopise. K tiskopisu každý doložíte:
·         rodný list
·         doklad o státním občanství
·         vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
·         úmrtní list manžela podle okolností
·         platné soudní rozhodnutí o rozvodu podle okolností

0