Kultura
Proč je čtení na ústupu

Proč je čtení na ústupu


Knihy jsou nedílnou souÄástí naší kultury již po generace. Ty nejznámÄ›jší spisovatele zná každý z nás. OvÅ¡em v souÄasné dobÄ› Ätou lidé stále ménÄ› knih, zejména pak mladší generace. To samozÅ™ejmÄ› má vliv i na náš celkový vývoj i dovednosti. Proto také mají dneÅ¡ní dÄ›ti horší porozumÄ›ní psanému i Ätenému textu, což samozÅ™ejmÄ› může působit problémy i v dospÄ›lém životÄ› – každý z nás bude jednou podepisovat nÄ›jakou smlouvu, a je rozhodnÄ› dobré vÄ›dÄ›t, k Äemu se pÅ™esnÄ› zavazujeme a jaké jsou podmínky.

 

děti jsou velmi tvárné

 

Co ale za tímto vývojem stojí? Je totiž jasné, že se neobjevil jen tak sám od sebe. Naopak, jedná se o výsledek mnoha desítek let zmÄ›n v naší kultuÅ™e, pÅ™iÄemž ne vÅ¡echny tyto zmÄ›ny byly tak pozitivní, jak by se mohlo na první pohled jevit.

 

V první Å™adÄ› je zde fakt, že rodiÄe jsou dnes mnohem zamÄ›stnanÄ›jší. Aby dokázali uživit rodinu, musí pracovat oba. To znamená, že mají mnohem ménÄ› Äasu na svého potomka. To dříve alespoň ÄásteÄnÄ› nahrazovali babiÄky a dÄ›deÄkové, avÅ¡ak dnes Äasto pracují i oni. To také znamená, že dÄ›ti jsou Äasto ponechány samy sobÄ› a že ani veÄer pÅ™ed spaním jim nikdo neÄte nebo nevypráví pohádky.

 

Ätení je pro dÄ›ti důležité

 

Namísto toho se je snažíme zabavit technologiemi, které jsou pro nÄ› pÅ™itažlivÄ›jší, neboÅ¥ nabízí mnohem snadnÄ›jší a rychlejší gratifikaci. Bohužel sledování pohádek a videí na YouTube ani zdaleka nerozvíjí mozek, natož pochopení souvislých vÄ›t bez doprovodného videa. Proto se dÄ›ti neuÄí Äíst a pracovat se svou fantazií.

 

Důsledkem toho je, že dÄ›ti nemají ke knihám vztah. Už nemají například svou oblíbenou knížku, kterou by chtÄ›li po rodiÄích neustále pÅ™ed spaním Äíst. Namísto toho se radÄ›ji podívají na video, což je pohodlnÄ›jší i pro rodiÄe, takže ani ti s tím nemají problém. Důsledky pak vidíme ve Å¡kole, kde je porozumÄ›ní textu na velmi nízké úrovni. A není divu – nemají, jak by se to nauÄily, a to je velká Å¡koda.

0