Může inkluze pomoci ke zlepšení českého školství?

Inkluzivní vzdělávání lze označit jako snahu, která má vést k odstranění diskriminace za pomoci zajištění stejných podmínek pro všechny děti, a to bez ohledu na jejich zdravotní stav či mentální vyspělost. V rámci tohoto jevu tedy dochází k rušení tzv. zvláštních škol, přičemž jejich návštěvníci jsou přesouvání do běžných tříd povětšinou základních škol.
Na základních školách jsou tyto děti zařazovány mezi své vrstevníky, a jelikož jsou oproti ostatním něčím znevýhodněny, tak mají jako své pomocníky asistenty pedagoga.
základní škola v Laosu

Pozice asistenta pedagoga

Tento pedagogický pracovník slouží ve vzdělávacích zařízeních zejména k tomu, aby napomáhal při výuce dětem, jenž jsou znevýhodňovány v rámci společnosti určitými zdravotními omezeními. Jedná se tedy o osoby, které mohou být kupříkladu nositeli poruch pozornosti, učení apod.
Často dochází k oddělení těchto jedinců od zbytku třídy, což může vést k jejich uzavřenosti vůči okolí.  Pokud se však díky této skutečnosti dochází k vytvoření skupinky a nikoliv „vyřazení“ jednotlivce, dochází k vytvoření silného pouta přátelství, což v pozdějším věku může vést také k větší toleranci omezení či postižení u ostatních členů společnosti. Učitelé však někdy toto škatulkování a oddělování v rámci třídy berou jako rušivé elementy v jejich jinak bezchybné výuce.

Z pohledu pedagogů

Co se týče učitelů samotných, jsou zde dva hlavní tábory: učitelé chápající a ty, kteří si myslí, že asistenti jsou do tříd zařazováni pro jejich prospěch. Naštěstí většinu učitelů tvoří první skupina, a jedná se tedy o jedince, kteří chápou, že tito pedagogičtí pracovníci jsou do vyučování přibírání jako pomocníci dětí a kompenzátoři jejich omezení. Občas se však stává, že učitelé na post těchto pomocníků v rámci vzdělávání obecně nahlížejí jako na jejich osobní pomocníky, kteří jim mají pomáhat s přípravou na hodiny, jejich vedením a dozorem nad dětmi při plnění jim zadaných úkolů.
kluk s omalovánkami

Malá rada nakonec

Závěrem lze říci, že tento proces přináší do života dříve již specifikovaných jedinců pozitivní, ale i negativní dopady. Při výběru školy, na kterou váš potomek přestoupí, tedy vždy záleží na třídním kolektivu, skupině učitelů a v neposlední řadě na vedení školy.

0